Política de privacitat

A través del present avís, Local Network Media, S.L. (en endavant, Local Media) informa als usuaris d'aquest lloc, en compliment de l'article 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, que el seu titular i responsable és Local Media duent a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud i, si s'escau, remetre-li informació sobre les activitats de Local Media que puguin resultar del seu interès, per la qual cosa Local Media sol·licita el seu consentiment, incloses les comunicacions enviades per sistemes de trucades automàtiques a través de serveis de telecomunicacions sense intervenció humana: missatges SMS i correu electrònic.

Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, Local Media podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.

L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Local Media ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, Local Media es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

L'usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si s'escau, oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a Local Media amb adreça a C/ Jaume Borràs 18, principal - 08911 Badalona (Barcelona), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.

En cas que l'empresa prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d'incongruència.

Local Media es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s'introdueixin.

amunt